Kovács Árpád - Nagy István: A szótól a szövegig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből - Diszkurzívák (Budapest, 1999)

i Til n ul mány gyűjtemény ün к túlmutat e kötet terjedelmén: megjelentetésével az Eötvös I .óráiul Tudományegyetem } Orosz Irodalmi és Irodalom-I kutatási Doktori Iskolája, az Eötvös József Collegium Szlavisztikai Műhelye és az Argumentum Könyvkiadó f irodalomtudományi könyv­sorozat indítására vállalkoz­nak. Az összefogás mögött az a szándék munkál, hogy a világirodalom egyik emi­nens műfaji alakzatán, az orosz regényen és a modern orosz poétikán kiművelt iro­dalomértés tapasztalatát meg­osszuk a humántudományok más művelőivel. A most közzétett írások többéves vizsgálódás, itthon és na­gyobbrészt külföldön publi­kált kutatási eredmények összegzéseként kerültek meg­fogalmazásra, s remélhető­leg megvilágítják azt a szemléleti hagyományt és értékirányt, mely a közös kiadványban történő meg­mutatkozás kohéziós erővo­nalait képezi. Az elméleti orientáció jelzésére az iro­dalmi szöveg diszkurzív elemzésének fogalma kí­nálkozott. E meghatározás kulcsszavából alakítottuk ki a könyvsorozat emblémájá­nak nevét is (Diszkurzívák). A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből

Next

/
Oldalképek
Tartalom