Kovács Gábor (szerk.): A diszkurzus hermeneutikája. Paul Ricoeur válogatott tanulmányai - Diszkurzívák (Budapest, 2010)

Ha igaz, hogy a hermeneutika véget ér az önmegértésben, oly módon kell igazolnia ezen ki­jelentés szubjektivizmusát, hogy kimondja: önmagunk megértése szöveg előtt való megértés. Ennek megfelelően valamely szempont elsajátítása egyben egy másik szempont elsajátításának a megtagadása. Az elsajátítás annyit tesz, hogy az, ami idegen sajáttá válik. Az elsajátítás nyilván a szöveg dolga. Ám a szöveg dolga csak úgy válik sajátommá, hogy ha önmagam elsajátítását megta­gadom: így engedem létezni a szöveg dolgát. Tehát önma­gam énségét és maga felett gya­korolt úrvoltát felcserélem a magasággal, a szöveg köve­tésével. Paul Ricceur: Fenomenológia és hermeneutika A díszkurzus hermeneutikája Paul Ricceur válogatott tanulmányai Minden dolgot cselekedet köz­ben látni annyi-e tehát, mint természetes virágzásként lát­ni?... Ám akkor a cselekedet jelölése nem jelentené-e a le­hetőség ábrázolását is abban az átfogó értelemben, amely minden mozgás és nyugalom megalkotására vonatkozik? A költő az volna-e tehát, aki a lehetőséget cselekedetként és a cselekedetet lehetőségként fogja fel? Aki befejezettnek és beteljesedettnek látja azt, ami kialakulóban van és éppen lét­rejön, aki minden elért formá­ban az újdonság ígéretét veszi észre? Paul Ricceur: Az élő metafora UlSZKURZlVAK

Next