Kozocsa Sándor Géza (szerk.): Peer-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel - Régi magyar kódexek 25. (Budapest, 2000)

PEER-KODEX RÉGI MAGYAR KÓDEXEK 25. szám Sorozatunk jelen kötete a XVI. szá­zad első negyedében készült Peer­­kódex hasonmását és betühű átira­tát adja közre. A kézirat Szent Elek és Remete Szent Pál legendáin kívül imádságokat, énekeket tartal­maz, mint például Apáti Ferenc és Vásárhelyi András kantilénáját, a Szent László-éneket, a középkori magyar költészet alkotásait. A gaz­dagon díszített lapokat az iniciálé­kon kívül naiv rajzok is ékesíük. A bevezető tanulmány foglalko­zik a kódex eredetével és történeté­vel tartalmaz információkat; a szö­veg helyesírásáról, hangjelöléséről, valamint szól a más magyar kó­dexekben fellelhető párhuzamos helyekről és a latin forrásokról is. A változatos összetételű kötet nemcsak a szakemberek, gyűjtők, hanem a magyar középkori iroda­lom, valamint a művelődés- és művészettörténet iránt érdeklő­dők számára is tanulságos olvas­mány lehet. ARGUMENTUM KIADÓ­­MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Budapest

Next