N. Abaffy Csilla (szerk.): Festetics-kódex 1494 előtt. Kinizsi Pálné imádságoskönyve. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel - Régi magyar kódexek 20. (Budapest, 1996)

FESTETICS­­KÓDEX 1494 előtt RÉGI MAGYAR KÓDEXEK 20. szám Ez a két család címerével díszített kó­dex Kinizsi Pál feleségének, Magyar Benignának készült a törökverő hős által alapított nagyvázsonyi pálos ko­lostorban, testvérkódexével az 1513- ban másolt Czech-kódexszel együtt. A Festetics-kódex Mária teljes kis­­zsolozsmáját tartalmazza 32 zsoltár fordításával. Ezenkívül magánimádsá­gokat találunk benne, köztük a Pál uram betegségéről szólót. Irodalom­történetünk számára is fontos, hogy a kiállításában is legszebb reneszánsz nyelvemlékünk, a magánhasználatra szánt, főúri pártfogónak készült kódex őrizte meg Petrarca hét bűnbánati zsoltárának ilyen korai, első magyar fordítását. Kiadványunk a kódex hasonmását, jegyzetekkel ellátott betűhű átiratát adja. A bevezető tanulmány foglalko­zik a kódex leírásával, történetével, helyesírására és hangjelölésére vonat­kozó tudnivalókkal, felsorolja tartal­mát, és megadja a párhuzamos helye­ket a többi magyar nyelvű kódexben. Kötetünk mind a szélesebb olvasókö­zönségnek, mind a magyar nyelv-, iroda­lom- és művelődéstörténet szakembe­reinek érdeklődésére számot tarthat. ARGUMENTUM KIADÓ - MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom