Solymosi László (szerk.): A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Constitutiones synodales eccelesiae vesprimiensis anni MDXV (Budapest, 1997)

Kereken 480 éve jelentek meg nyomtatásban a veszprémi egyház­megye 1515. évi zsinatának hatá­rozatai. A Bécsben kiadott latin nyelvű könyv egyetlen fennmaradt példánya alig egy évtizede került elő a brünni Egyetemi Könyvtárban. E fontos egyháztörténeti forrás - amely a papság számára össze­foglalta a legszükségesebb teológiai, liturgikus és egyházjogi tudniva­lókat — most kritikai kiadásban lát napvilágot, az 1517. évi nyom­tatvány hasonmásával együtt. A for­ráskiadvány bevezető tanulmánya feltárja a veszprémi szinodális könyv keletkezésének hátterét, bemutatja viszonyát az esztergomi egyház­­megyei zsinati határozatokhoz, rá­mutat sajátosságaira (az anyaköny­vezés bevezetése, az anyanyelv használata a liturgiában, a két szín alatti áldozás), és foglalkozik tar­talmával, a mindennapok vallási életével. A mű sokoldalú haszno­sítását mutatók segítik, elsősorban a liturgia, a teológia, az egyházjog és a szakrális néprajz kutatói számára.

Next