Szitár Katalin (szerk.): Kultúra és intellektus. Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből - Diszkurzívák (Budapest, 2002)

„A gondolkodás teljesítmé­nye nem az ember egyedi intellektuális apparátusának monopóliuma. A szemioti­kái rendszerek, külön-kiilön és a szemioszféra integráló egységében, mind az adott időpillanatban, mind em­lékezetük teljes történeti mélységével intellektuális operációkat hajtanak végre. Megőrzik, átalakítják és megtöbbszörözik az infor­mációk összességét. A gon­dolkodás bennünk van, ám mi is benne vagyunk a gon­dolkodásban, hasonlóan a nyelvhez, amelyet szintén tudatunk hoz létre, agyi me­chanizmusaink függvénye, mégis bennünket is magá­ba foglal. Ha pedig nem a nyelv közegében élnénk, agyunk sem lenne képes ge­nerálni azt. (S az állítást meg is fordíthatjuk: ha agyunk nem tudna nyelvet generálni, nem élhetnénk a nyelv közegében.) Ugyanezt mondhatjuk a gondolko­dásról is: ez is az emberi agyból indul ki, de az álta­la létrehozott szféra úgy vesz körül bennünket, hogy intellektuális gondolatge­neráló tevékenységünk fel­tételét alkotja. Végezetül a világ térbeli képéről is ha­sonlót mondhatunk: egy­szerre van kívülünk és bennünk.” (J. M. Lotman) Kultúra és intellektus JURIJ LOTMAN válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből

Next