Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai. Szócikkek (Budapest, 2014)

Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai A kötet több mint ezer hosszabb-rövidebb szócik­kében a folklorisztika és bizonyos rokon tudomá­nyok- összehasonlító irodalomtudomány, néprajz, antropológia, poétika és esztétika, művelődéstörténet, kultúraelmélet, szemiotika - legfontosabb fogalmait, jelenségeit rendszerezve és egymással összekapcsolva találja meg az olvasó. (Ugyanakkor nem találkozhat a nép­művészettel, a néptánccal és a népzenével összefüggő kutatások alapfogalmainak magyará­zataival.) A tárgyalt fogalmak meghatározásai és azok rendszerezése különös gonddal készültek. Nem csak magyar, hanem nemzetközi áttekintést is adnak, és ezt gazdag szakirodalom-jegyzékkel egészítik ki. Külön előnye a kötetnek az, hogy egyetlen szerző felfogását, illetve szóhasználatát tükrözi, és ezáltal összefüggő egészet alkot. Ennek köszönhető, hogy a közelmúltban külö­nösen nagy számban megjelent hazai lexikonok között a jelen mű önálló jelenségnek tekinthető. Gazdag utalórendszere segítségével sok irányban tájékozódhat az olvasó - észreveheti például a tág értelemben vett folklór sokrétűségét, szinte kimeríthetetlen gazdagságát, Ezért is javasoljuk az olvasónak, ne csak egy-egy címszóval ismer­kedjen meg, hanem - túllépve ezeken - olvas­gassa nagyobb számban a különböző témákról szóló, sok érdekességgel szolgáló áttekintéseket. A kötet bevezetése beavatja az olvasót a lexikonok és címszavaik készítésének különös világába.

Next