Boka László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról (Budapest, 2018)

A magyar irodalomtörténet modernségfogalma többes okból igen sokáig, mereven és meglehetősen tévesen, egyetlen kiemelt alkotóközösséghez, illetve centralizál­tan egyetlen helyszínhez, köz(ép)ponthoz ragaszkodva olyan elbeszélésként képződött meg, amely az irodalmi élet eseményeit lineárisan és fejlődéselvűen, s nem annak hálózatszerűségében, lokális, időbeli variánsok kai, alter­natívákkal kívánta leírni. Jelen kötet írásai komparatív esettanulmányokat sorjáz­nak az irodalmi modernség 20. századi történetéhez. Egy­felől többes szellemi és irodalmi központokat, plurális történéseket feltételeznek, másfelől irodalomszociológiai, kánonkritikai vizsgálódások mentén hálózatosán vizsgál­nak jelenségeket, csoportosulásokat, rövidebb-hosszabb periódusokat, és ebben helyeznek el egyedi müveket és eseményeket. Négy nagyobb tematikus egység mentén olyan alkotókra és témákra fókuszálnak, amelyekben eddig ismeretlen aspek­tusok megvilágítására, s a sok esetben elnagyoltan kialakított irodalomtörténeti képnek az árnyalására történik kísérlet. A vizsgált munkák, életutak és pályaszakaszok vagy ki­emelten reflektorfényben állnak, vagy túlzottan is háttérbe toknak, elfeledettnek mondhatók. A kötet tényfeltáró, az eddigi ismereteket kiegészítő új, vagy egy-egy összegzés­ben más megvilágítást nyújtó írásai ezért a képletes közép­pontban álló vagy peremen tétovázó alkotók indíttatásai, egyéni vagy közös küzdelmeik, s ezek szinkrón és diakrón értelmezései és történeti félreértelmezései bemutatása ré­vén olvasójukkal továbbgondoló beszélgetéseket remélnek. Balassi Kiadó www.balassikiado.hu

Next