Gondolat Kiadó

Könyvek - Jogtudomány

  • 1
  • 2
Babják Ildikó: Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán (9.)

Budapest, 2011
Jogtudomány

Badó Attila: A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika. Összehasonlító jogi tanulmányok

Budapest, 2011
Jogtudomány

Bányai Orsolya - Barta Attila: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései

Budapest, 2018
Jogtudomány

Barna András: Angol-magyar tematikus jogi szótár

Budapest, 2011
Jogtudomány

Barna Ildikó - Pető Andrea: A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten

Budapest, 2012
Jogtudomány

Barta Attila: Területi államigazgatás Magyarországon

Budapest, 2013
Jogtudomány

Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. Században

Budapest, 2019
Jogtudomány

Bencze Mátyás: „Nincs füst, ahol nincsen tűz”. Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában

Budapest, 2016
Jogtudomány

Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a bírói ítélkezésben

Budapest, 2011
Jogtudomány

Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya

Budapest, 2004
Jogtudomány

Csehi Zoltán: A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon

Budapest, 2007
Jogtudomány

Csehi Zoltán: Alapjogok és nemzetközi magánjog - a német fejlődés

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csehi Zoltán: Boytha György válogott írásai

Budapest, 2015
Jogtudomány

Cserne Péter: Közgazdaságtan és jogfilozófia - Rendszertelen áttekintés a jog gazdasági elemzésének elméleti és módszertani alapjairól

Budapest, 2015
Jogtudomány

Cseszka Éva: Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)

Budapest, 2012
Jogtudomány

Csink Lóránt - Fröhlich Johanna: Egy alkotmány margójára - Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvényről

Budapest, 2012
Jogtudomány

Deli Gergely: Salus rei republicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban

Budapest, 2014
Jogtudomány

Egresi Katalin: Az alkotmány szolgálatában. Costantino Mortati élete és pályája

Budapest, 2017
Jogtudomány

Egresi Katalin: Az olasz alkotmány - Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések

Budapest, 2013
Jogtudomány

Erdő Péter - Szovák Kornél - Tusor Péter: Formularium Ecclesiae Strigoniensis Classis I. 4.

Budapest, 2018
Jogtudomány

Erdős Csaba: Parlamenti autonómia - Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről

Budapest, 2016
Jogtudomány

Erdős Csaba (szerk.): Doktori Műhelytanulmányok 2018

Budapest, 2018
Jogtudomány

Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog 2.0

Budapest, 2022
Jogtudomány

Fazekas Judit - Menyhárt Ádám - Kőhidi Ákos: Kötelmi jog. Általános rész

Budapest, 2018
Jogtudomány

Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái

Budapest, 2011
Jogtudomány

Ferencz Jácint (szerk.): A munkaügyi kapcsolatok joga Magyarországon

Budapest, 2019
Jogtudomány, Társadalomtudomány

Ficsor Krisztina: Formalizmus a bírói gyakorlatban. A formalista bírói érvelés jogelméleti alapjai

Budapest, 2015
Jogtudomány

Fleck Zoltán: Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban

Budapest, 2008
Jogtudomány

Fodor László: A falu füstje. A települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon

Budapest, 2019
Jogtudomány, Társadalomtudomány

Fodor László: Környezetvédelem az Alkotmányban

Budapest, 2006
Jogtudomány

Ganczer Mónika - Knapp László (szerk.): Az uniós polgárság elmélete és gyakorlata

Budapest, 2022
Jogtudomány

Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig

Budapest, 2022
Jogtudomány

Gyekiczky Tamás: A jogászok joga

Budapest, 2003
Jogtudomány

Gyekiczky Tamás: Helyzetjelentés. Levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetéből I. 1951-1958

Budapest, 2006
Jogtudomány

Gyekiczky Tamás: Újraállamosítás. Idősotthonok Magyarországon, 1993-2008

Budapest, 2009
Jogtudomány

Gyekiczky Tamás (szerk.): Ami a múltból elkísér (2.)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Halász Iván - Majtényi Balázs - Szarka László: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol

Budapest, 2004
Jogtudomány, Politikatudomány

Jakab András - Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása I.

Budapest, 2007
Jogtudomány

Juhász Júlia: A tetthely beszél

Budapest, 2009
Jogtudomány

Kelemen Roland: A kivételes hatalom történeti és elméleti rendszere

Budapest, 2022
Jogtudomány

Köbel Szilvia: A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig

Budapest, 2015
Jogtudomány

Könczöl Miklós: Platón a jogi rétorikáról

Budapest, 2015
Jogtudomány

Könczöl Miklós: Törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél

Budapest, 2015
Jogtudomány

Kristó Katalin: A családtámogatások negyed százada

Budapest, 2022
Jogtudomány

Kukorelli István: Hány éves az Alaptörvény? A régi-új kérdése az Alaptörvényben

Budapest, 2017
Jogtudomány

Lukácsi Tamás: Hermész szobra a fában. Arisztotelész és álmaink állama

Budapest, 2010
Jogtudomány

M. Balázs Ágnes: Többször szavazni és egyenlőnek maradni? A plurális választójog és a nemzetiségi képviselet útvesztőjében

Budapest, 2022
Jogtudomány

Majtényi Balázs - Vizi Balázs (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai. Dokumentumgyűjtemény

Budapest, 2003
Jogtudomány

Majtényi Balázs - Vizi Balázs (szerk.): Európa kisebbsége

Fordító: Császár Henrietta et al.
Budapest, 2005
Jogtudomány

Megyeri-Pálffy Zoltán: Név és jog. A névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon

Budapest, 2013
Jogtudomány

  • 1
  • 2

KBART