Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850 - Doktori mestermunkák / Hungaria Judaica 17. (Budapest, 2005)

Bányai Viktória 1971-ben született Buda­­pesten. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet­­tudományi Karán végezte történelem és hebraisztika szakokon. 1995-ben felvételt nyert az ELTE BTK történettudományi doktori iskolájának művelődéstörténeti alprogramjára. Disszertációját 2001 októbe­­rében védte meg, melynek kiemelkedő tu­­dományos színvonaláért 2002-ben Akadé­­miai Ifjúsági Díjban részesült. 1995 óta a Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoportjának munka­­társa, kutatási területe a kora újkori és újkori magyarországi zsidó történelem és művelődéstörténet. Tanít az ELTE BTK Hebraisztika szakán. Jelenleg (2004) OTKA posztdoktori ösz­­töndíjas, ennek keretében Magyarország és a magyarországi zsidóság történetére vo­­natkozó 18. századi héber források feltárá­­sát, fordítását végzi.

Next