Bódi Zoltán: A világháló nyelve (Budapest, 2004)

Az internet a hétköznapi élet részévé vált, vitathatatlanul nagy hatással van életmó­dunkra, kultúránkra, kommunikációnkra és nyelvhasználatunkra is.A világháló szinte mindenkihez kapcsolódik, globális jelenség, így a nyelvtudománynak pontosan le kell írnia az internetes kommunikációs műfajokat, az internet nyelvhasználatunkra gyako­rolt hatásait és a világháló okozta nyelvi változásokat. Ahhoz, hogy e terület nyelvhasz­nálatáról érvényes és pontos megállapításokat tegyünk, alapos felderítő kutatásokat kell végezni. Ebben a kötetben egy ilyen felderítő kutatás eredményeivel ismerkedhet meg az olvasó. Az internet nyelvhasználatáról végzett kvantitatív, on-line és off-line vizsgálat ered­ményeit mutatjuk be, és az eredmények ismeretében fogalmaz meg a szerző néhány észrevételt a hazai internetezők anyanyelvhez, nyelvhasználathoz való viszonyáról. Ezeket az adatokat és eredményeket gazdag szöveg- és illusztrációs anyaggal egé­szítjük ki, így a tanulmány az érdeklődő nagyközönségnek éppannyira érdekes lehet, mint a szakmai közönségnek. Szembesülhetünk az internethasználók nyelvi önreflexiójával, az internetes kommu­nikációs műfajok, az internetezési szokások, az egyes netes műfajok - például az elekt­ronikus levelezés, illetve a csevegőfórumok - nyelvhasználatával. A vizsgálat érinti többek között a stílus, a helyesírás és az internetes nyelvhasználat közötti kapcsolatot, a válaszadóknak a világháló idegen nyelvi dominanciájához való viszonyát, a dialektu­sok internetes megjelenését. A kutatás céljai közé tartozott az internetes nyelvhasz­nálat egyik legjelentősebb újdonságának, az írott és a beszélt nyelv keveredésének a vizsgálata. A legfontosabb eredmények közé tartozik, hogy a világháló nyelvhasználatáról a köz­tudatban élő sztereotípiák egy részét talán sikerül lebontani, hiszen a nyelvi igényte­lenség, a fölösleges idegenszerűség, a tudatos „nyelvrontás”, a szándékosan érthe­tetlen fogalmazás és az ehhez hasonló állítások nem jellemzőek általában az internet­re. A kutatási eredmények megerősítik azt a véleményt, hogy a világhálón ugyanolyan emberek kommunikálnak, mint a neten kívüli világban, csak nyelvhasználatukat hozzá­igazítják az internet műfaji, technológiai és csoportnyelvi követelményeihez. Mindezt szakszerű és közérthető formában igyekszik a szerző megfogalmazni, és igazi internetes szöveghez méltóan a mellékletek digitális formában is hozzáférhetők a kö­tethez csatolt adathordozón, illetve a kiadó weboldalán (http://www.gondolatkiado.hu/ bodizoltan). Bódi Zoltán az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtudo­mányi Tanszékének főiskolai docense. PhD-fokozatát 2003-ban szerezte meg, disszer­tációját a kötet alapjául szolgáló, internetes nyelvhasználati kutatásból készítette el. Kutatási területe az internet és az informatika nyelvhasználati kérdései.

Next

/
Oldalképek
Tartalom