Bourdieu, Pierre: A tudomány tudománya és a reflexivitás - A Collége de France 2000-2001. évi előadás-sorozata (Budapest, 2005)

A 20. század második felének talán legnagyobb hatású szociológusa-szociálfilozófusa 2000-2001-ben tartotta azt az előadás-sorozatot a Collège de France-ban, amelynek szer­kesztett változatát ez a könyv tartalmazza. E munkája az utolsó, amelyet a 2002 januárjában elhunyt szerző még át tu­dott nézni. A tudomány szociológiai helyzetének vizsgálatát azért tart­ja különösen aktuálisnak, mert meginogni látszik az auto­nómia, amelyet a tudományos kutatás először a vallási hatal­makkal, majd a politikai vagy akár a gazdasági hatalmakkal, illetve az állami bürokráciákkal szemben élvezett. A tudo­mány tehát „veszélyben van”, ami különösképpen - de nem kizárólag - a társadalomtudományokra érvényes. A tudomány önreflexivitásának feltárása jelentheti az egyik kivezető utat ebből a válságból. E célból Bourdieu röviden át­tekinti a hagyományos, illetve „posztmodern” tudományelmé­leteket, s a reflexivitás jegyében a tudományszociológia szo­ciológiáját. Sorra veszi a strukturális-funkcionalista elméletet (Merton), a tudományos forradalmak és a normál tudomány elméletét (Kuhn), a Wittgensteinből kiinduló lokalitáselméle­­teket (Bloor), amelyek a tudomány egyetemességében kétel­kedve azt a kultúra jelenségeihez hasonlóan relativizálni igye­keznek. Végül hosszabban kitér a laboratóriumi tudomány paradoxonára: egy mesterséges környezetben kidolgozott el­méletnek kellene érvényesnek lennie a laboratóriumon kívü­li világ jelenségeire és folyamataira. ISBN 963 9567 92­2 9789639 567924 1980 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom