Farkas György - Lázár Kovács Ákos: Hirosima gyermeke. Tanulmányok Sindó Kaneto filmművészetéről - Conditio humana 2. (Budapest, 2017)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé­szet- és Társadalomtudományi Kar Kommu­nikáció- és Médiatudományi Intézetének Médiakultúra, vallás, nyilvánosság kutató­­csoportja a Doktoranduszok Országos Szö­vetsége Filmtudományi Osztályával közös megemlékezést szervezett Sindó Kaneto (1912-2012) emlékére jelen kötet tartalmaz­za az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat. A szövegek több oldalról tárgyalják a modern japán filmművészet egyik nagymesterének életművét - filmjei­nek szépirodalmi, pedagógiai vonatkozása­it, a klasszikus irodalom és színház modern megjelenését, a nyelvjáráshasználatot, vagy épp a társadalmi változások lenyomatait te­kintik át, foglalkoznak az adaptációval, a műfajisággal, a filmes poézissel és az emlé­kezettel összefüggő kérdésekkel. A tanulmányok olyan nagy formátumú rendezőként mutatják be Sindót, aki nem­csak az adott kor és társadalom történelmi vonatkozásainak tud teret engedni, hanem éppígy otthon van a modern lélektani folya­matok megragadásában, művészi formát kialakító megmutatásában. Kettős elkötele­­ződésű művész, aki egyedi, hétköznapi vagy különös történeteinek bemutatásán keresz­tül képes volt arra, hogy felmutassa a japán történelem mélyén megjelenő emberi álta­lánost is. Hirosima gyermeke, aki sejti, mi la­kik a szívünkben.

Next