Hári Gyula: Név és környezet viszonya a létesítménynevekben - Universitas Pannonica 3. (Budapest, 2010)

A könyvsorozat címe a Pannon Egyetemhez [Universitas Pannonica] köthető szellemi körre utal. E kör tagjai a kez­deményező Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar tudományos sokszínűségét - a filológiától a társadalomtu­dományon át a neveléstudományig - kívánják kiadványok­ba rendezetten is megjeleníteni. Ugyanakkor a köteteinkben képviselt gondolkodás hatóköre túlterjed karunk határain, az Egyetem egészére, sőt a szűkebb és tágabb Pannóniára egyaránt. A sorozatcím jelzi egyfelől a publikált kutatások ré­vén képviselni kívánt universitas-eszményt, másfelől pedig a kötetekben megjelenő munkáknak a regionális, az országos és az európai kulturális hagyományokhoz való kötődését. Utal továbbá az egyetemi tudományosság nyitottságára a folyto­nosan alakulóban lévő világ iránt, szellemi válaszkészségére annak új és régi jelenségeivel, változásaival és kihívásaival kapcsolatban. Mi különbözteti meg az induló sorozatot a hagyományos egye­temi periodikáktól? Az, hogy választott formája és terjedelme a folyóiratokénál tágabb teret biztosít egy-egy kérdés felveté­séhez és megvizsgálásához, megjelenési üteme pedig dinami­kusabb a havi egyszeri alkalomnál. Sorozatunk elsősorban hu­mán tudományos kutatások eredményeit fogja tartalmazni, korunk sajátosságainak megfelelően, így az antropológia, a nyelvészet, az irodalom-, a kultúra-, a nevelés-, a színház-, a történet- és a politikatudomány területéről közöl írásokat. A szerkesztők törekvése a Pannon Egyetem teljes szellemi po­tenciáljának bemutatása. Reményeink szerint az Olvasó nemcsak a tudományos gondo­lat iránti érdeklődéssel fogja forgatni könyveinket, hanem a tartalom életszerűségének s a kötetek kellemes megjelenésé­nek szóló elégedettséggel is. Évente 15-20 kiadványt terve­zünk, amelyek a Pannon Egyetem és a Gondolat Kiadó együtt­működésében jelennek meg.

Next