Lengyel Zsolt: Szóról szóra - Universitas Pannonica 18. (Budapest, 2012)

A könyvsorozat címe a Pannon Egyetemhez [Universitas Pannonica] köthető szellemi körre utal. E kör tagjai a kez­deményező Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar tudományos sokszínűségét - a filológiától a társada­lomtudományon át a neveléstudományig - kívánják ki­adványokba rendezetten is megjeleníteni. Ugyanakkor a köteteinkben képviselt gondolkodás hatóköre túlterjed karunk határain, az Egyetem egészére, sőt a szőkébb és tágabb Pannóniára egyaránt. A sorozatcím jelzi egyfelől a publikált kutatások révén képviselni kívánt universitas­­eszményt, másfelől pedig a kötetekben megjelenő mun­káknak a regionális, az országos és az európai kulturális hagyományokhoz való kötődését. Utal továbbá az egyetemi tudományosság nyitottságára a folytonosan alakulóban lévő világ iránt, szellemi válaszkészségére annak új és régi jelenségeivel, változásaival és kihívásaival kapcsolatban. Mi különbözteti meg az induló sorozatot a hagyományos egyetemi periodikáktól? Az, hogy választott formája és terjedelme a folyóiratokénál tágabb teret biztosít egy-egy kérdés felvetéséhez és megvizsgálásához, megjelenési üteme pedig dinamikusabb a havi egyszeri alkalomnál. Sorozatunk elsősorban a humán tudományos kutatások eredményeit tartalmazza korunk sajátosságainak megfe­lelően, így az antropológia, a nyelvészet, az irodalom-, a kultúra-, a nevelés-, a színház-, a történet- és a politika­­tudomány területéről közöl írásokat. A szerkesztők tö­rekvése a Pannon Egyetem teljes szellemi potenciáljá­nak bemutatása. Reményeink szerint az Olvasó nemcsak a tudományos gon­dolat iránti érdeklődéssel fogja forgatni könyveinket, hanem a tartalom életszerűségének s a kötetek kellemes megjelenésének szóló elégedettséggel is. Évente 15-20 ki­adványt tervezünk, amelyek a Pannon Egyetem és a Gon­dolat Kiadó együttműködésében jelennek meg.

Next