Nagy Attila - Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek - Nemzeti téka (Budapest, 2008)

Előző kötetünk (A feladatra készülni kell) folytatásaként itt már tágabb kör­ben kerestük a cigány származású gyerekek, fiatalok könyvtári, iskolai, kollégiumi, iskolai könyvtári esélyte­remtő jó példáinak hiteles bemuta­tását, valamint a kikerülhetetlen ku­darcok felvillantását. (Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Szekszárd, Vásá- rosnamény és így tovább.) Nem terveztük, hogy központi té­mánk kapcsán véletlenül három fe­lekezeti oktatási intézményt (Gyoma- endrőd, Mánfa és K.), találunk majd megírásra méltónak. Külső szemlé­lőként a felekezeti iskolákat korábban magunk is inkább az elitképző jelzővel illettük, holott ezek akarva, akarat­lanul részlegesen vagy teljes egészé­ben missziós munkát végeznek. Külön öröm volt azokkal a cigány származá­sú kollégáinkkal, barátainkkal együtt munkálkodni, akik a maguk meg­szenvedett sorsát az olvasók elé tárva, világossá tették, hogy nem elég dip­lomát szerezni, de elkötelezett életük­kel, a híd szerepet vállalva, hosszú tá­von akarják sorstársaik, szűkebb-tá- gabb rokonságuk javát szolgálni. Reméljük, hogy az itt olvasható eset- tanulmányok, dolgozatok az egyéni önképzés, a szervezett alap- és to­vábbképzés hasznos eszközei lehetnek a könyvtárosi berkeken túl a pedagó­gusok, a szociális munkások, valamint a szociológusok köreiben is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom