Stemler Ágnes: Források és hagyományképek - Bibliotheca scientiae & artis (Budapest, 2014)

A Bibliotheca Scientiae et Artis az Országos Szé­chényi Könyvtár által évente rendezett Tudomá­nyos Ülésszak elhangzott előadásainak válogatott, szerkesztett anyagát adja közre. A Nemzeti Könyv­tár, gazdag gyűjteményeinek tudományos igényű feltárásával, munkatársai kutatói tevékenységével és az egyetemi, illetve akadémiai szféra intézmé­nyeivel való együttműködésben, tudományos mű­helyként kívánja megmutatni magát. Az írott nem­zeti emlékezet egyik legfontosabb őrző bástyájaként a nemzeti intézmény saját évszázados értékeire és új kincseire, valamint azok feltárásának szükség­­szerűségére éppúgy hangsúlyt fektet, mint a kor­szerűség tudományközi kihívásaira. A tanulmá­nyok szerzői a nemzeti könyvtár kutatói, mellettük neves vendégelőadók, egyetemi tanárok, akadémi­kusok, saját szakterületeiken, változatos temati­kákban összegzik kutatási eredményeiket. A vizs­gálódásokban kitüntetett helyen szerepelnek azok a tematikák, melyek közvetve vagy közvetlenül a nemzeti könyvtárnak saját unikális darabjaira, gaz­dag kézirat- és hanganyagára, vagy magukra az egyes gyűjteményekre, hagyatékokra összpontosítanak. A sorozat méltó folytatója s új őrzője kíván lenni az egykori OSZK évkönyvek szellemi értékeinek, szán­déka szerint a tudományok és művészetek új tárát, szellemi témáját nyújtva évről évre.

Next