Török László: Egyiptom utókora Alexandriában és Rómában (Budapest, 2013)

I A kötet a neves ókorkutató két tanulmányát tartalmaz­za, melyeket az kapcsol össze, hogy mindkettő az ókori kultúra egy-egy Egyiptomhoz kötődő emblematikus je­lenségét tárgyalja a maguk változó lényegében. , Az „Obeliszkek az ókori Egyiptomtól a barokk Rómáig” 1 című szövegben a szerző azt mutatja be, miképpen vi­szonyul egymáshoz állandóság és változás egy olyan j tárgytípus esetében, melynek példányait egymást követő I kultúrák évezredeken keresztül újra meg újra elővették, hogy szimbolikus, rituális, politikai és esztétikai koncep- I ciók megtestesítőjeként illesszék bele a maguk vizuális világába. Az „Alexandria - a város és lakói az alapítástól napjainkig” című írás abból az alaptételből indul ki, hogy j egy város fizikai léte és szellemi-lélektani valósága nem j választható el egymástól. Miközben a szerző nagy vo­nalakban elbeszéli az ókori Alexandria történetét - I tovább kísérve azt középkori és újkori pusztulásán át 19. század eleji újjászületéséig, majd legújabb kori átalaku­lásáig -, érzékelteti a változatlanság (vagyis a hagyo- ; mány) és a változás összjátékát és konfliktusait is: hi- j szén mindez együtt képezi egy város történetét. 1 A kötethez csaknem száz illusztráció tartozik. ! i )

Next

/
Oldalképek
Tartalom