Vasné Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban - Nemzeti téka (Budapest, 2015)

Napjainkban, a posztmodern korában formálódó új kultúrtör­téneti, művészettörténeti diskurzusok egyik központi témája a kép, annak vizuális kultúrában betöltött szerepe, hatása, recepciója. Az „iconic turn" nyomán a kutatás területén is végbement az a mélyreható fordulat, mely a modern képi technikák és a vizualitás szerepét hangsúlyozza. Mindezért az ex librisek mint vizuális dokumentumok interpretációja külö­nösen időszerű, és a téma kutatása új irányokat, nézőpon­tokat kell kapjon - hangsúlyozza Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója, több művelődés- történeti tárgyú könyv szerzője, aki a jelen mű mellett számos tanulmánnyal, cikkel is hozzájárult a 20-21. századi ex libri­sek tudományos bemutatásához, és a témából írta doktori disszertációját. Az ex librisek mint vizuális dokumentumok in­terpretációja túllép a képzőművészet kifejezőeszközeinek vizs­gálatán, interdiszciplináris jellegű, elemzése gazdag adalé­kokkal szolgál kulturális és tudományos életünk megannyi területéhez. A vizuális literációban, a képek „olvasatáéban nagy szerepe van a kultúrtörténeti kontextusnak, olyan újszerű megközelítéseket figyelembe véve, mint az ex libris gyűjtők személye, a készíttetés, a gyűjtés motivációja. A kutatás korpuszát a moszkvai Rudomino Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár Ritka Könyvek Osztálya 4585 kisgra- fikája jelenti. A magyar vonatkozású, hungarika ex libris ku­tatás területi, nyelvi, személyi, ill. tartalmi hungarikumokra egyaránt irányult. A kötet példát kíván mutatni a külföldi gyűjteményekben található magyar vonatkozású ex librisek feldolgozásának szempontrendszerére, mintát adva a további hasonló jellegű kutatásokhoz, egyúttal igazolva a magyar ex libris ismert­ségét nemzetközi szinten is - mindezt orosz és angol nyelvű rezümével tárva a nagyközönség elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom