Visy Beatrix - Bíró Csilla: Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek - Bibliotheca scientiae & artis (Budapest, 2014)

A Bibliotheca Scientiae et Artis az Országos Szé­chényi Könyvtár által évente rendezett Tudomá­nyos Ülésszak elhangzott előadásainak váloga­tott, szerkesztett anyagát adja közre. A Nemzeti Könyvtár, gazdag gyűjteményeinek tudományos igényű feltárásával, munkatársai kutatói tevé­kenységével és az egyetemi, illetve akadémiai szfé­ra intézményeivel való együttműködésben, tudo­mányos műhelyként kívánja megmutatni magát. Az írott nemzeti emlékezet egyik legfontosabb őrző bástyájaként a nemzeti intézmény saját év­százados értékeire és új kincseire, valamint azok feltárásának szükségszerűségére éppúgy hang­súlyt fektet, mint a korszerűség tudománykö­zi kihívásaira. A tanulmányok szerzői a nemzeti könyvtár kutatói, mellettük neves vendégelőadók, egyetemi tanárok, akadémikusok, saját szakterü­leteiken, változatos tematikákban összegzik kuta­tási eredményeiket. A vizsgálódásokban kitünte­tett helyen szerepelnek azok a tematikák, melyek közvetve vagy közvetlenül a nemzeti könyvtárnak saját unikális darabjaira, gazdag kézirat- és hang­anyagára, vagy magukra az egyes gyűjteményekre, hagyatékokra összpontosítanak. A sorozat mél­tó folytatója s új őrzője kíván lenni az egykori OSZK-évkönyvek szellemi értékeinek, szándéka szerint a tudományok és művészetek új tárát, szel­lemi témáját nyújtva évről évre.

Next