Volt Krisztina et al.: Tudományos és szakkönyvtárak Magyarországon. Kísérlet a hazai szakkönyvtárügy történeti rekonstrukciójára 1932-1952 - Nemzeti téka (Budapest, 2011)

A hazai szakkönyvtárak átfogó történetével szinte teljesen adós könyvtártörténet-írásunk. Dr. Volt Krisztina, az irodalomtudomány kandidátusa, az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének nyu­galmazott tanszékvezetője kutatási területeinek egyike volt a köz­­gyűjtemények története. E témakörbe tartozik az 1932 és 1952 közötti időszak hazai szakkönyvtáraira vonatkozó elemző tanulmá­nya és adattára, amelyet még 2010. április 29-i váratlan halála előtt sikerült befejeznie. A kötet bevezető tanulmánya áttekinti a hazai szakkönyvtárügy ki­alakulását és fejlődését. A bármilyen testület vagy intézmény keze­lésében található gyűjteményeket a Magyar Minerva 1900 és 1932 között megjelent hat kötete vette számba. A levéltári anyag eddigi ismeretében nincs nyoma a Minervákhoz kapcsolódó adatgyűjtés folytatásának. A háború és az 1949-ben végrehajtott feloszlatások a tudományos társaságok és intézetek iratanyagainak pusztulásá­val jártak. Ez azt jelenti, hogy az 1932 utáni időszak kutatásához az Országos Könyvtári Központ listáin kívül a rendelkezésre álló kül­földi forrásokat lehet és kell elsősorban hasznosítani. A kötet tanul­mányi része bemutatja és értékeli ezeket a forrásokat, betekintést nyújt a hazai szakkönyvtárak háború utáni helyzetébe, az általános államosítás következményeibe. Ezeknek a forrásoknak testületi, intézményi adatait összesíti a tele­pülések betűrendjében a 486 tételes, mutatókkal ellátott Adattár. Függelékként két, az Országos Könyvtári Központ levéltári anyagá­ban fellelhető összeírás listájának közlése teszi teljessé a korszak szakkönyvtáraira vonatkozó ismereteinket. E munkával a szerző fel kívánta eleveníteni - legalább jelzésekben - a hiányzó múlt emlékeit, megmutatni valamit egy talán virágzónak is mondható, sokszínű, a szaktudományokat segítő, tápláló, ugyanak­kor a hazai állapotokat is tükröző kisebb-nagyobb szakkönyvtári gyűjteményekről.

Next