Fehér Pálma Virág - Kövesdi Andrea - Szemerey Márton (szerk.): Testképek a gyógyításban. A test mint eszköz és referenciapont - Károli könyvek (Budapest, 2019)

Első rész – Az egészséges fejlődés és a testkép viszonya - Szemerey Márton: A testkép fogalmi keretei: definíciós kísérletek és főbb fejlődési elméletek

• 21 • A TESTKÉP FOGALMI KERETEI: DEFINÍCIÓS KÍSÉRLETEK ÉS FŐBB FEJLŐDÉSI ELMÉLETEK tut Szemerey Márton Ahogy az Előszóban is utaltunk rá, amióta Schilder 1935-ben ismertette a testkép tulajdonságaival és mibenlétével kapcsolatos korai elképzeléseit, e fogalom folya­matosan jelen van a tudományos érdeklődés homlokterében. Habár viszonylag fiatal – alig több mint 80 éve bevezetett – elgondolásról beszélünk, a testképpel kapcsolatos kutatások nagy száma és az elméletalkotás terén tapasztalható ál­landó előrehaladás egyaránt azt mutatják, hogy rövid története ellenére komoly ismeretanyag épült fel ezen a területen. A testképkutatás napjainkig tartó szaka­sza azonban korántsem nevezhető problémáktól mentesnek, ami megmutatkozik egyebek mellett a szakirodalomban tapasztalható következetlen, olykor ellent­mondásos terminológiai megoldásokban, egy egységes definíció megalkotásának nehézségeiben és a rokon fogalmakhoz fűződő viszony tisztázásának hiányossá­gaiban. Jelen fejezet egyik célja vázlatos áttekintést nyújtani az imént említett résztémák főbb kérdéseiről és a válaszadási kísérletekről, amelyeken keresztül pontosabb kép formálható a testkép fogalmáról. Ezzel összefüggésben a fejezet másik célja röviden bemutatni a testkép kisgyermekkori kialakulását taglaló legfontosabb elméleteket, mivel részben ezek segítségével válik elgondolhatóvá a testkép viszonya olyan rokon fogalmakkal, mint például testtudat, identitás, szelf-reprezentáció, önkép. A terminológia kérdései A testkép kifejezés már első előfordulásakor mint a testséma egyik alternatív elnevezése került említésre. Schilder megfogalmazása szerint „A testséma (body schema) az a háromdimenziós kép, amellyel mindenki rendelkezik saját magáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom