Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban (Pozsony, 2017)

Adamik Tamás, az ELTE Latin Tanszékének professor emeri­­tusa, 2014-ben publikálta La­tin irodalom a kora középkor­ban (6-8. század) című köny­vét. E kötetének szerves folyta­tása a Latin irodalom a Karo­­ling-korban (8-9. század) című munkája. Áttekintést ad abból a gazdag latin nyelvű irodalom­ból, amely a Karoling uralko­dók idejében keletkezett Nagy Károly birodalmában. Fejezetei általános képet festenek e kor­szak alkotóinak életéről és mű­veikről, majd jellemző részlete­ket közölnek eredeti latin nyel­ven és formahű magyar fordí­tásban. Egyedülálló irodalom­­történet világviszonylatban is. WWW.KALLIGRAM.com

Next