Baka István - Bombitz Attila (szerk.): Összegyűjtött versek (Pozsony, 2016)

Baka István költői életművének leg­teljesebb gyűjteménye az Összegyűj­tött versek. Szerkesztői és szöveg­gondozói elveiben az Összegyűjtött versek követi a Tiszatáj Kiadó Baka István életművét megjelentető soro­zatának Versek (2003) kötetét. A köl­tői életmű lényegi részét jelen ki-ú adásban is a Jelenkor Kiadónál meg­jelent Tájkép fohásszal (1996) című posztumusz kötet alkotja, melynek tartalomjegyzékét gépiratos formá­ban még Baka István állította ösz­­sze. A megjelent kötet azonban to­vábbi két verset is tartalmazott, me­lyek nem szerepeltek a költői „testa­mentumban”. A Tiszatáj életműso­rozatában e két vers, a Rapszódia és a Sellő-szonett már kikerült a Táj­képfohásszal „Új versek” ciklusából, és a függelékben volt olvasható. A függelék a Tájkép fohásszal ere­deti, szerzői intenciójú kompaktsá­­gát és zártságát kívánta ellensúlyoz­ni a Baka által fel nem vett, de éle­tében megjelent, valamint a hagya­tékában 2003-ig talált versek, vál­tozatok és vázlatok közlésével. Je­len kiadás függeléke az azóta előke­rült kéziratok és gépiratok közlésé­vel bővült, valamint azokkal a korai versekkel, amelyek publikálásához a jogörökös a Versek szöveggondo­zásakor még nem járult hozzá. Bombitz Attila

Next