Balla Zsófia: A darázs fészke. Értekező líra (Budapest, 2019)

Balla Zsófia első és egyben összefoglaló jellegű esszékötetét tartja kézben az olva­só. Aki pályáját figyelemmel kísérte, tud­ja, hogy a kolozsvári születésű költő - Szi­lágyi Júlia kifejezésével - az „értekező líra” terén is, kezdetektől fogva, lényeges kérdé­sekre összpontosított. A romániai diktatú­ra idején képes volt arra, hogy a sorok közé rejtse valódi üzenetét, a rendszer-változás után pedig fontos művészi, egzisztenciális témák köré építette anyagait. Válaszai örök kérdéseket idéznek: Ér­demes-e az érvényesülés érdekében egyez­kedni az államhatalommal? Röghöz köt­het-e egy művészt bármely állami ideoló­gia? Lehetséges-e embernek maradni ki­sebbségi szorításban? Milyen a jó vers és ki az olvasója? Miért van szüksége min­den eredeti alkotónak - és főleg azoknak ­­mesterekre? Be tudjuk-e fogadni a határon túli magyar irodalmat? Vagy ahogy az írás mondja: Tagjai vagyunk-e egymásnak? Balla Zsófia lírai esszéit páratlanul ro­konszenvessé teszi néhány ritka tulajdon­sága: bensőséges, elmélyedő hangneme, egyetemes értékekre összpontosító szem­lélete, világos stílusa, a költői gyakorlatban megélesedett pillantása, humora. És főleg: a versengő értékek egyidejű felismerése. A kötet, semmi kétség, a klasszikus íz­lés, néhány magas szempont és egy mél­tányos elme fényjelzése. Balla Zsófia azok közé tartozik, akiknek súlyos tudása van ahhoz, hogy nagy kérdésekben illetékesek és szellemesek maradjanak. kalligram.iibricsoport.hu

Next