Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete (Pozsony, 2004)

Bárdi Nándor 1962-ben született Magyarországon. A szegedi JATE történelem szakán végzett, majd 1989-től az Országos Széchényi Könyvtár alkalmazottja, 1990-től 1996-ig a JATE oktatója, 1996-tól a Teleki László Alapítvány munka­társa. Tanárként Közép-Európa két világháború közti történetével és a magyar kisebbségekkel foglalkozó kurzusokat tartott Szegeden, Buda­pesten és Kolozsvárott. Kutatómun­kája fókuszában a „társadalom” mint fogalom áll, pontosabban, hogy mit jelent a kisebbségi elit számára, il­letve hogy milyen változásokon megy keresztül. Szakértőként a ki­sebbségvédelmi technikák adaptálá­sa és hatékonysága foglalkoztatja. A romániai magyar kisebbség két vi­lágháború közötti történetéről jelen­tek meg tanulmányai, több forrás­kiadási, adatbázis- és kisebbségtör­téneti kutatási program szervezője.

Next