Bari Károly: A mozdulatlanság örökbefogadása (Budapest, 2019)

КЫ>сп ;i kőidben minden versem, prózai írásom és képzőművészeti alkotásom megtalálható: az 1966-os dátumozáséi Mese című­től, a szegedi Csillag börtönt ho­zó, 197 2-es Vajda János... versen át, a 201 S-as prózaversig, az Oiiintcrjií-ig; az 1970-es .MtíztH cí­mű rajztól a Kossuth ( ümnázium újságjában, az 1971 -es „ I űz” 2. számában talált, bulgáriai autó­stoppos űt emlékét őrző Oiiiiirttigi asszony című rajzon át, az 1992-es festményig, a Kerl...-ig. Л prózák alkalmi írások: kiállításmegnyitók, bemutatások, ajánlások , az. esszé is egy konferenciára készült. * Az alkotások dobogó szívek éléitt állnak sorfalat, a végtelen semmi­vel szemben. Legmeggyötörtebb sorsnak közülük a versek. Az igazi tehetségek által írt versek részei a természetnek. ()lyanok, mint a fák, a kövek, a folyók vagy a jelentéktelenek­nek tűmé) tárgyak, melyek élnek, különös hatásúak, látásmódjukat rögzítik, a más-más létezés törvé­nyei szerint és törekednek, hogy eljuttassák a világnak. Az embe­rekben ez „érzésként” jelentkezik. Csak kivételes művészek képesek arra, hogy értelmezzék és beépít­sék kilejezéskészlet tikbe. Verset írni állandóan nem lehet, mert a rutinjellegű megoldások kisajátítják az alkotást, kiiiresítik a stílust. Mihelyt észreveszi ezt a költéí, azonnal abba kell hagyni a versírást hosszabb idéíre. A köz­beni kiilső-belső tapasztalato­kat, élményeket kezdésként kell megírni. léz azt is kifejezi: a költő alá­zatosan szolgálja a tehetségét. Nagyon fontos, hogy a költőben legyen alázat a költészet iránt, légészen biztos vagyok, Szapplm alázatos áldozatot mutatott be a költészet istenének, rendszeresen. A mélységes lén föltárulkozását jelenté) szavak néha az elviselhető­­ség határára érnek, olyankor nem gyönyörködtetnek, egyébként igen. Az igazi verseknek megmagyaráz­hatatlan mélységük és kisugárzásuk van. Bari Károly осш Н UJ ■< UJ О •—i со ОН г\ w Uh

Next