Barnás Ferenc: Bagatell (Pozsony, 2015)

а/ ' 'ЛI 'д ' ' BAGATELL К-тгA L I i G R А- М

Next

/
Oldalképek
Tartalom