Báthori Csaba: A nyíl és a húr. Esszék, kritikák (Pozsony, 2005)

Báthori Csaba a hetvenes évek- I ben kezdte esszéírói és kri­tikusi pályáját. Eleinte az Újhold íróiról közölt elemzéseket, majd a német nyelvű világiroda­lom egy-egy jelentős alakja vonta magára figyelmét. Goethe és Ril­ke életművének legjobb hazai is­merői közé tartozik: több írásában is foglalkozik a két nagy költő mű­veivel. Az utóbbi években eredmé­nyesen kamatoztatta műfordítói ta­pasztalatait: a mesterség ismereté­ben veszi szemügyre Shakespeare 66. szonettjét, mutat be egy-egy szórványosan ismert nyugat-euró­pai alkotót, és érzékletesen foglalja össze tudását némely szakmai kér­désről. Báthori komoly figyelmet szen­tel a peremhelyzetbe szorított írók­nak is. A művekben érintett lét­kérdésekre összpontosít, jelentő­séget tulajdonít az írás erkölcsi hi­telének. és előszeretettel vizsgálja az. irodalom mérhető adottságait, a maradandóság rejtelmes biztosí­tékait. Kötetünk harmadfél évtized írá­saiból válogat. Elemzései a művet veszik célba, de az olvasás értel­mét kívánják megtalálni. www.kalligram.com

Next