Bertha Zoltán: Sütő András - Tegnap és ma. Kortárs magyar írók (Pozsony, 1995)

„Sütő András életmű­vében sugárzó egy­ségben lélegzik a klasszikusnak nevez­hető sorsirodalom ösz­­szes lényeges mozza­nata: a tényleges tör­ténelmi, nemzeti lét­küzdelem hitvallásos vállalásától az elide­geníthetetlen közössé­gi életérdek és élet­igény demonstratív ki­fejezésén, képvisele­tén keresztül a hagyo­mányfolytonosság és a reflexív modellalakítás szuverén egyeztetésé­ig. Egy sok évszázados gyökerekből táplálko­zó, hatalmas ívelésű tradíció bontakozik itt tovább: az tehát, amely elhivatottságér­zetét, küldetéses ihle­­tettségét, felelősségtu­datát a kollektív identi­tás maradandóságá­­ból nyeri” - írja a szerző könyve bevezető feje­zetében.

Next