Blanchot, Maurice: Aminadab - Maurice Blanchot válogatott munkái (Pozsony, 2013)

Maurice Blanchot (1907-2003) kriti­kus, esszéista és író a XX. századi fran­cia irodalom egyik legtitokzatosabb és leginkább rejtőzködő alakja volt, akiről Jacques Derrida azt állította, hogy „az egész világon két vagy három emberöltő óta korunk egyik legnagyobb gondolko­dója és írója”. Blanchot már a második világháború utáni években elismert kri­tikusnak számított, de valódi tekintélyre a hatvanas évektől tett szert. A struktu­ralizmus, a posztstrukturalizmus, illetve a dekonstrukció teoretikusaira egyaránt jelentős hatást gyakorolt. Irodalomel­méleti munkásságától szépírói tevékeny­sége sem választható el. Regényeiben és elbeszéléseiben általában mindössze két- három szereplőt látunk: férfiak és nők találkoznak és elválnak, szeretnek, em­lékeznek és várakoznak, hatalmába ke­ríti őket a szorongás, a (kafkai) törvény és a halál: Blanchot utolsó szövegei pe­dig már csak fragmentumokból állnak. A Kalligram Kiadó arra vállalkozik, hogy a szerző válogatott műveinek ki­adásával elősegítse életműve hangsúlyo­sabb jelenlétét a magyar irodalmi gon­dolkodásban, másrészt ráirányítsa a fi­gyelmet arra, hogy az 1945 utáni francia irodalom és filozófia jelentős része nem értelmezhető igazán Maurice Blanchot műveinek ismerete nélkül. WWW.KALUGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom