Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap”. Mészöly Miklós elégiája (Pozsony, 2009)

„Mészöly Miklós Elégiája a modern magyar irodalom nagy költői alko­tásai közé tartozik. Ez a könyv terje­delmű tanulmány, amelynek szerzője az irodalmi elemzés tüzetességét és a kommentár időnkénti személyességét nem tartja egymástól idegennek, vol­taképpen ezt az állítást igyekszik el­fogadtatni az olvasóval. Egy mű kom­mentárját természetesen nem lehet és szabad kizárólag a szóban forgó alko­tásra szűkíteni: sok-sok összefüggés szálán kapcsolódik majd a Mészöly­­életmű sok más alkotásához is, sőt adott esetekben egyebekhez is. A feladat azért is kényes, mert az olvasók többségének tudatában Mé­szöly elsőrendűen elbeszélő, prózaíró, és csak kevesen tartják számon kitű­nő esszéit, drámáit - verseiről pedig elvétve beszélnek. Talán ő maga is meggátolta, hogy verseinek értékeiről evidens módon lehessen szólni, érte­kezni. A szó szoros értelmében va­lóban nem volt ’költő’, lírikus, ezt a szerepet - szerkesztőihez írott levelei igazolják ezt! - ismételten elutasítot­ta, és többször szinte mentegette ma­gát, hogy verseket is ír.” - írja köny­vének bevezetőjében Fogarassy Mik­lós. Alapos elemzése meggyőzően bi­zonyítja, hogy Mészöly Miklós Elé­giá ja nem hagyható figyelmen kívül sem e klasszikus életmű értelmezésé­ben, sem a magyar líra értékelésekor. WWW.KAUIGRAM.com

Next