Hajnal Ward Judit: Nyitott könyvtár. Tanulmányok, esszék (Budapest, 2015)

Hajnal Ward Judit a Rutgers Egye­tem (New Jersey, USA) Alkoholtu­dományi Intézetének könyvtárosa és az Kommunikáció- és Információ­tudományi Karának oktatója. Egyete­mi doktori fokozatát 1985-ben a Kos­suth Lajos Tudományegyetemen sze­rezte Debrecenben angol nyelvészet­ből, a könyvtárinformatikai szakot 2006-ban a Rutgers Egyetemen végez­te. Kutatási területe: online informá­ciós viselkedés a tudományos mun­ka során, digitális könyvtári techno­lógiák, az alkoholtudomány története és a tudományos kutatás módszertani kérdései. A két kultúrában való jár­tassága révén tanácsadóként szolgál amerikai magyar diaszpóra-források lokalizálása és egyéb könyvtártudo­mányi témákban. A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros amerikai tudósítója, és a Könyvtári Figyelő szerkesztőbizott­ságának tagja. Három könyv szerző­je angol és magyar nyelven. WWW.KALLIGRAM.com

Next