Kende Péter: Államiság a kommunizmus után - Kende Péter válogatott művei (Pozsony, 2013)

Kende Péter magyar nyelvű élet­műsorozatának második köteté­ben a Párizsban élő, 86. évében já­ró politológus az 1989 után kiala­kult társadalmi és államrendszer elvi, szervezési, valamint együtt­élési problémáit veszi szemügy­re. Három egymást kiegészítő lá­tószögben, amelyek közül az első államelméleti, a második etikai, a harmadik pedig eszmekritikai. A kötetbe fölvett esszék és tanul­mányok e három főtéma köré cso­portosulnak. Kende megközelítései a vonat­kozó szakirodalom széles körű ismeretére támaszkodnak, amit azonban ő személyes és nem szok­ványos, mindig a dolgok lényegé­re vonatkozó szintézisben haszno­sít. Fejtegetéseit világos logika és stiláris egyszerűség jellemzi. Élet­művének jelen sorozatába gyűjtött írásait ezért haszonnal forgathat­ják mindazok, akiket korunk tár­­sadalompolitikai kérdései nem­csak a napi aktualitás szintjén, ha­nem a mélyebbre hatoló fogalmi elemzés műfajában is érdekelnek. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom