Kende Péter: Magyarság, zsidóság, emberiség. Kende Péter válogatott művei (Pozsony, 2015)

A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, egy négykötetes életmű-váloga­tás utolsó darabja. A benne foglalt írá­sok három nagy kérdéskört tárgyalnak, amelyeknek tartalmát már a könyv cí­me is sejteti, ámbár nem föltétlenül ab­ban az értelemben, amelyet az ott so­rakozó fogalmak első olvasásra fel­idéznek. A kötet három főrészének cí­me már valamivel több eligazítást ad, mert jelzi, hogy a magyarságról mi­lyen kortörténeti összefüggésben szól a könyv, s hogy a zsidóságról nem ön­magában, hanem a magyarsággal való viszonylatában fog szó esni. A harma­dik témakörről pedig az fog kiderülni, hogy nem „az ember” elvont fogalmát, hanem csupán azt boncolgatja, milyen alapvető változásokat hozott az embe­riség életfeltételeiben a modern világ szabályai szerint működő intézmények összessége. Habár különböző időkben íródtak, a szövegeknek a szerző meg­közelítési módja - egyfajta liberális republikanizmus - ad egységet, vala­mint az a törekvése, hogy megértse és megértesse, hova is jutott az emberiség (és benne a magyarság) a 20. század önpusztító háborúi és egyéb tévelygé­sei után. WWW.KALMGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom