Kis János: Szabadságra ítélve. Életrajzi beszélgetések Meszerics Tamással és Mink Andrással Kis János válogatott művei (Budapest, 2021)

„Soha nem voltam kalandkereső, vi­lágéletemben könyvek között időz­tem a legszívesebben. Pályám kezde­tén ezt meg is engedhettem magam­nak. A tudományos kutatók szokvá­nyos életét éltem, míg 1973-ban be nem válogattak az utóbb filozófus­pernek elnevezett tisztogatási eljá­rás vádlottjai közé. Igaz, nem vélet­lenül helyeztek vád alá: társszerzője voltam egy Marx-kritikának, mely a vád első számú bizonyítéka lett. De az, hogy kizártak a hivatalos tudo­mányosságból, mégis fordulatot ho­zott az életemben. Választás elé ál­lított, és én azt választottam, hogy nem emigrálok, ám a tudomány hi­vatalos intézményeibe sem próbá­lok visszaszivárogni, hanem beren­dezkedem az intézményeken kívü­li létezésre, így jutottam oda, hogy részt vegyek a demokratikus ellen­zék létrehozásában, majd ott legyek a harmadik köztársaság megalapí­tásánál. És így történt, hogy az ifjú­ság és a férfikor határán mégiscsak kalandos életút nyílt meg előttem, ez a könyv pedig kalandregény lett.” kalligram.libricsoport.hu

Next