Mészöly Miklós: Otthon és a világ. Esszék, tanulmányok - Libertas et civitas Dominó Könyvek (Pozsony, 1994)

A kötet válogatása rendhagyó, a sorozat célkitűzéséhez igazodik. Olyan igénynek igyekszik megfelel­ni, hogy egyszerre jelezze egy törté­nelmében handicap-es régió gondja­it, s túl is mutasson rajtuk. E gon­dok természetesen csupán tünetei az általánosnak; bár „hőmérsékletük” mindig meghatározóan sugárzott ki Európára, mind szellemi, mind poli­tikai értelemben. Nem alábecsülhető' szerep ez, s handicap-jeinek kihor­dott értékvilága sem. Európa deter­mináltan közös vállalkozás, nem vit­rin, melynek kulcsát bármilyen ér­demmel vagy szerencsével tartósan ki lehet sajátítani. Ezt igazolja a po­litikatörténet, s az itt megszületett szellemi és művészeti eredmények gazdagsága. A túlmutatása mindig a művészet szférája volt és marad a maga fegy­­vertelenségével. Mumford írja, hogy a személyiség megformálásának s a társadalmi erők irányításának prob­lémájával küszködünk mindenkor, s kutatjuk, hogy a dolgok zajos forga­tagától és az istenek mindenfajta háborúskodásától visszavonulva, mi­képp találhatnánk meg intellektuális koncentrációval a szellem megoltal­­mazásának módozatát. Nem hihet­jük, hogy ezen a gondon túl va-

Next