Vörös Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzásában 1. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről (Pozsony, 2011)

2004-ben jelentette meg a Kallig­­ram Kiadó Vörös Ferenc négy nyu­gat-szlovákiai település családneve­iről írt monográfiáját. A Nyelvek és kultúrák vonzásában az előző mun­kának egyszerre szerves folytatása és kiegészítője, hiszen ugyanannak a négy településnek (Balony, Diós­­förgepatony, Kiscétény és Nagycé­­tény) és ugyanannak az időszak­nak a keresztnevei állnak vizsgála­tai központjában. Ezt a névtípust ­­az egyének által viselt neveket, más szóval: keresztneveket - úgy mutat­ja be a szerző, mint kulturális kép­ződményeket, amelyek népek, tár­sadalmak, műveltségek, hagyomá­nyok évszázados kapcsolatrendsze­re által nyerték el az egyes nyelvek­ben mai formájukat. Ennek követ­keztében zárványként őrzik mind­azt, ami az idők során az őket hasz­náló közösségekben végbement. A kötet olyan, eddig kevésbé tár­gyalt témakörökre és összefüggé­sekre irányítja rá a figyelmet, ame­lyek nemcsak a tudományos kuta­tás, hanem a nevek és saját múltjuk, jelenük iránt érdeklődő szélesebb közönség érdeklődésére is méltán tarthatnak számot. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom