Albert Ernő: Édesanyám sok szép szava. Ádám Joákimné Kurkó Julianna énekei (Bukarest, 1989)

1957-től kezdődően Gyer­­gyóban évente többször is megfordultam. Itteni tar­tózkodásom idején igye­keztem alaposabban is megismerkedni a népélet­tel, közben a népköltészet gyűjtéséhez is hozzáfog­tam. Gyakran eszembe ju­tott, hogy Kodály Zoltán 1910-ben itt néhány rend­kívüli értékű klasszikus népköltészeti alkotást ta­lált. Próbáltam nyomozni az ő gyüjtőútjánák emlé­kei, valamint hasonló klasszikus alkotások után, de hosszabb időn át min­den törekvésem hiábava­lónak bizonyult. Aztán 1971-ben megis­merkedtem Ádám Joákim­­né (vagy ahogyan ő mond­ta: Jovákiné) Kurkó Ju­liannával, Jula nénivel, aki

Next

/
Oldalképek
Tartalom