Anavi Ádám: Szembesítés többedmagammal. Versek (Bukarest, 1988)

Anavi Adam lírájának mindig is fontos szervező­eleme volt az eszmény, és ami ebből származik: az eszményszerű, az elveknek megfelelő lét keresése, a különböző megnyilvánulási formák felmutatása. Újabb kötetében sincs ez más­képp, azzal a különbség­gel, hogy jelenlegi versei­ben a költő különleges fontosságot tulajdonít nem­zedéke eszményeinek, a lí­ra eszközeivel követvén azok hőfokát a jelenben, rámutatva a maszkok és az álcák szerepére. Mert ő csak az igazi arcokra, a valódi gesztusokra kíváncsi - azokra, amelyek képesek a szembesülésre, vállalni merik akár az értékesség­tudat elvesztésének kocká­zatát is. A szabadvers lehetősé­geit kihasználva ír példá­zat-lírát és morális tartalmú költeményt, de felhasználja az expresszionista avant­­garde kihagyásos-sejteté­­ses formáit is, különösen a dilemmatikus létállapotok jelzésére. Nem idegen tőle azonban az elégikus tájlíra sem - megannyi lehetőség eszme és kor közelítésére és távolítására, egyben sok­szólamú vallomás saját egyéni-nemzedéki kiteljesü­léséről és kilátásairól. A kötet versei az 1970- ben megjelent Etika és ki­bernetika darabjai után ke­letkeztek egyetlen kivétel­lel: a Kirakat és koporsó­­szeg keletkezési ideje 1957 február.

Next