Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében. Interjúk (Bukarest, 1978)

Ez ideig nálunk magyarul csak költőkkel, írókkal, az irodalom munkásaival ké­szítettek kötetbe foglalt be­szélgetéseket. Újabban a­­zonban mind a hazai, mind pedig az egyetemes szellemi kultúrában olyan változások történtek, amelyek során az ideológiának is megnöveke­dett a szerepe. Mindez indokolttá tette, hogy költők, írók, kritikusok vallomástétele után filozó­fusainkat, ideológusainkat is szóra bírjuk, műhelygond­jaikról faggassuk, hogy gondolataikat, gondjaikat az olvasóközönség elé vi­gyük. Minthogy a műfaj se területi átfogást, se a gondolatok kifutását, végiggondolását nem teszi lehetővé, e könyv csupán kérdések, gondola­tok, gondok jelzése. Annak jelzése, hogy itt Kolozsvá­rott - az elődök legjobb törekvéseinek szellemében — elmélyült filozófiai, társa­dalombölcseleti, művészet­filozófiai, szociológiai... munka folyik, illetve van ki­bontakozóban. Jelzése vé­gül annak, hogy ebben a helyzetfeltáró, értékelő, ösz­­szefoglaló elméleti tevé­kenységben lényegében hol is tartunk, és hogy melyek lennének a legsürgősebb feladatok. Aniszi Kálmán

Next

/
Oldalképek
Tartalom