Antal Dániel: Család és szolgálat. Önéletírás (Bukarest, 1971)

„A könyv több szem­pontból is közérdekű. Tár­­sadalomtörténetileg konk­rét adalék a honi magyar értelmiség pályaképének felvázolásához az ún. úri­­középesztályi, polgári ere­dettől a kisebbségi körül­mények közt bekövetke­zett demokratizálódásig, vagyis addig a szükség­­szerű átalakulásig, mely ezt az értelmiséget a nép oldalára állította át. Antal Dániel útja a család pol­gári világától sorozatos gazdasági megpróbáltatá­sokon át a gazdatanfolya­mokig, a két világháború közti faluszolgálatig, a könyvben hitelesen nyo­mon követhető, s logiku­san ér el a régi uralkodó osztályokkal való konflik­tusig, egészen addig, ami­kor a volt »felsőházi tag« a feszabadító csapatok ál­tal kinevezett »alguber­­nátor« lesz, és személyi kiállásával járul hozzá a szocializmus alapvetésé­hez.8 BALOGH EDGAR

Next