Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia (Bukarest, 1977)

Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia Apáczai eszmerendszerét nem a Pescartes-éhoz mértük, hanem a hazai szükségletekhez. Mert Apá­czai nem abban eredeti, hogy át­vette Descartes eszméit, hanem ahogyan a hazai viszonyokhoz al­kalmazta, ahogy rendszerezte. Eb­ben áll az író eredetisége, s az egyes Irodalmak sajátos arculata, megismételhetetlensége, egyszeri­­sége. Ezt a sajátos gondolatrend­szert próbáljuk kibontakoztatni a műből. Ebben a rendszerben ter­mészetesen vannak olyan elemek, amelyek Descartes-ra, vagy a pu­­ritánusok elméletére mennek visz­­sza, ám ezek azért kerUItek be változatlanul a magyar tudós esz­merendszerébe, mert beillettek abba, s a mestereitől való eltéré­sekkel együtt alkotnak egységes, összefüggő építményt: Apáczai vi­lágképét. Célunk: nyomon követni, hogy az általános milyen sajátos formában jelentkezik e gondolat­rendszerben. SZIGETI JÓZSEF

Next