Kasza Péter: Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István pályaképe - Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok (Pécs, 2015)

Korszerű történelmi életrajzok SZILUETT Brodarics István 1480 körül született Szlavóniában, kisne­­mesi családban. Iskolázottságának, nyelvtudásának és jól megválasztott párfogóinak köszönhetően fényes karriert futott be, melynek során a korabeli Európa szinte vala­mennyi uralkodójával, fontosabb politikusával és jelentő­sebb tudósával, művészével megismerkedett. 1539-ben a magyar főpapi elit tagjaként, váci püspökként érte a halál. Nemcsak az életpálya rendkívüli, de az a hat évtized is, amely Brodarics születése és halála között eltelik. Születé­sekor a Hunyadi Mátyás kormányozta Magyarország Euró­pa egyik legjelentősebb középhatalma, a király udvara pe­dig a humanizmus fellegvára; halála után két évvel viszont Buda már a töröké, az ország pedig másfél évszázadra há­rom részre szakad. Brodarics István ennek a sorsfordító bő fél évszázadnak egyik legfontosabb szemtanúja, aki nem csak átélte, de alakította is korának eseményeit, de ami ta­lán ennél is fontosabb, írásaiban be is számolt róluk. 1526- ban az ország kancellárjaként vett részt a mohácsi csatá­ban, az ütközetről írt beszámolója a magyar historiográfia egyik legfontosabb szövege. Több száz levele pedig nem csak egy európai látókörű humanista gondolataiba enged betekintést, de elkalauzolja olvasóit a korabeli nagypolitika legfontosabb eseményeinek sűrűjébe, királyi udvarokba, veszélyes diplomáciai utakra és országos kérdéseket érin­tő titkos tárgyalásokra is. Kasza Péter több mint tíz éve foglalkozik Brodarics István irodalmi és politikai tevékenységével. Számos konferen­cia-előadás és cikk mellett 2012-ben jelentette meg Broda­rics levelezésének kritikai kiadását. A történész-filológus szerző imponáló forrásismeretre alapozott, olvasmányos stílusban megírt, számos új eredményt felmutató Broda rics-életrajza méltán tarthat igényt nemcsak a korszakkal foglalkozó történészek, irodalom- és müvelödéstörténé szék, de a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is. I T

Next

/
Oldalképek
Tartalom