Cevins, Marie-Madeleine De: Koldulórendi konfraternitások a középkori Magyarországon (1270 k. -1530 k.). Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (Pécs, 2015)

A koldulórendi konfraternitások története a ku­tatás egyik mostohagyermeke. Olyan, nehezen megfogható lelkiséggel kapcsolatos téma, amely valahol az üdvözülést elősegítő közvetítői sze­rep, az elhunytakról történő megemlékezés és a kegyes társulatok között félúton helyezkedik el. Marie-Madeleine de Cevins kötete hiánypódó munka, ugyanis a középkori ferencesek, domonko­sok, Ágoston-rendi remeték, karmeliták által életre hívott konfraternitásokról korábban nem született átfogó jellegű feldolgozás. A szerző a késő közép­kori vallásosság e fontos csatornáját számos aspek­tusból vizsgálta, így többek között arra is választ kapunk, hogy a koldulórendi közösségek és a hívek milyen elvárásokat támasztottak egy-egy konfra­­ternitással szemben. A könyv függelékében elhe­lyezett táblázatok, grafikonok és térképek, eredeti forrásszövegek, a mutató, valamint az illusztrációk könnyítik meg a munka használatát, teszik szem­léletessé az alapos forrásfeltárásra épülő részletes elemzést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom