Molnár Judit (szerk.): Emancipáció. Integráció vagy asszimiláció. Tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából (Pécs - Szeged, 2018)

A kötet az emancipációs tör­vény 150. évfordulója alkal­mából Szegeden 2017-ben rendezett konferencia előadá­sainak tanulmányokká for­mált változatait tartalmazza. A szerzők több nézőpontból vizsgálják az 1867. évi eman­cipációs, valamint az 1895. évi recepciós törvény elfoga­dásának történeti előzmé­nyeit, a zsidóság jogállásának középkortól követhető vál­tozásait, részletesen annak reformkori, az 18é8/49-es forradalom és szabadságharc alatti, valamint a dualizmus kori állomásait, a törvények elfogadásának körülménye­it, különös tekintettel a par­lamenti és hírlapi vitákra, s nem utolsósorban vizsgál­ják a deklarált jogegyenlő­ség társadalmi hatásait (ve­gyesházasságok, egyletek), az integráció lehetőségeit és annak korlátáit az antiszemi­tizmus 19. század végi erősö­désétől a Horthy-korszak jog­fosztó politikai gyakorlatáig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom