Alföldy Jenő: Igézet és magyarázat. Irodalomkritikák, esszék, pályaképek (Budapest, 2012)

Önmagát költészet-specialista kritikusnak nevezte Alföldy Jenő egy nyilatkoza­tában. E könyvébe olyan írásait is föl­vette, amelyek nem a kortársi líráról, hanem klasszikusokról szólnak: Ber­zsenyiről, Katona Józsefről, Vörösmar­­tyról, Petőfiről, József Attiláról, Radnóti Miklósról. Prózaírók is szerepelnek a kri­tikai menüben, a maiak mellett például Mikszáth Kálmán, Cs. Szabó László, Bálint György. Most sem kétséges azon­ban, hogy a szerző a kortárs irodalom szolgálatát tekinti elsőrendű feladatának - a közelmúltban lezárult életműveket, Illyés Gyuláét, Weöres Sándorét, Csanádi Imréét, Simonyi Imréét, Száraz Györgyét, Mezei Andrásét, Lázár Ervinét, Bella Istvánét, Utassy Józsefét például. Lanka­datlan érdeklődéssel kíséri figyelemmel irodalmunk azon kitűnőségeit, akiknek útját 1968 körüli pályakezdése óta követte: Rába Györgyöt, Gyertyán Ervint, Tornai Józsefet, Csoóri Sándort, Szepesi Attilát vagy a pályára későbben lépő Pintér Lajost, Fecske Csabát, Csokonai Attilát, Ferencz Győzőt, Csontos Já­nost. Érdeklődése a fiatal irodalomra is kiterjed, nemcsak költőkére-írókéra - például Rózsássy Barbarára -, hanem a velük foglalkozó irodalmárokra is. Ugyanígy klasszikusainkat újabb látó­szögbe helyező irodalomtudósainkra, Orosz Lászlóra vagy a közelmúltban eltá­vozott Petőfi-kutatóra, Kerényi Ferencre. Az Igézet és magyarázat cím kifejezi a kritikus viszonyát az irodalomhoz. Ol­vasói élményeire támaszkodik elemző ítéleteiben; a szerzőket általában az egyé­niségükre legjellemzőbb műveik alapján elemzi, s csak másodsorban „kritizálja” őket; a tankönyvíróként is ismert szerző a művektől megihletett íróként szeretné magyarázataival közelebb hozni olvas­mányait a közönséghez, hogy megnyerje őket a minőségi irodalomnak.

Next