Vári Fábián László: Koponyámban gyertya. 100 vers (1969-2019) - Rádiusz Könyvek 8. (Budapest, 2020)

A kárpátaljai „kis hazá”-ban, Ti­­szaújlakon, 1951-ben született Vári Fábián László ötvenesztendei mun­kásságából kiválogatott száz verse lírájának kristályszerű összegzé­seként vall a történelemről, a nem­zetéről, önmagáról. Műveit olvas­va a honfoglaló, a tájon elsőként széttekintő harcosok, a török elől menekülő, majd Rákóczi seregé­be álló magyarok, ruszinok, vérző fejű kurucok, a sztálini munka­táborokba, a jeltelen jeges földbe száműzöttek arca ragyog föl. S mö­göttük a mindezt bemérni, értel­mezni és láttatni akaró költő törté­nelmet átvilágító tekintete. E könyv elementárisán üzeni azt a hitet és magatartást is, amely nemcsak egy költői életműnek, egy kisebbségi és egy nagyobb nemzeti kultúrá­nak az elidegeníthetetlen része, hanem a méltóbb emberi életnek is tisztára csiszolt iránytűje. Kül­detését sem rozsdával verni, sem hamis mágnespontokkal kitérí­teni nem tudta a történelmi idő. A trianoni diktátum századik évé­ben művein át hárommillió-két­százezer, hazájából kikényszeri­­tett magyar - és leszármazottaik több nemzedéke - beszél hozzánk.

Next