Hints Elek: A középkor orvostudománya (Marosvásárhely, 2018)

VI. Rész. Járványos betegségek a középkorban

Fertőző betegségek a középkorban Az ókor folyamán a fertőző betegségekkel már a keleti népeknél is találkoztunk. Az indusok kis mértékben, a zsidók tökéletesebb formában, sátrakban való elkülöní­téssel, városokból való kiűzéssel törekedtek a járványok megakadályozására. A zsi­dó orvosok felfogása a fertőző betegek internálásával, házaik lekaparásával vagy le­rombolásával bizonyítja, hogy tisztában voltak a betegségek ragályos voltával, és megtalálták a védekezés primitív, de elég hatásos formáját. Csodálatos, hogy ilyen előismeretek után a magas fokú görög és római orvostudomány, amely természettu­dományi szemmel vizsgálta a betegségeket, nem ismerte fel, hogy a fertőző betegsé­gek ragályosak. Az ókor orvostudománya a járványok okát kozmikus jelenségekben kereste, amelyek minden emberre egyformán hatnak, és nem jutott el a ragályozás megismeréséig. A középkor folyamán a fertőző betegségek addig nem ismert módon pusztítot­ták az emberiséget. Habár a kor orvostudományában a kutató szellem messze elma­radt a görög orvosokétól, mégis elég korán felismerték a fertőző betegségek ragá­lyos természetét. A középkor vége felé a védekezési módot is megtalálták az in­ternálásban és a vesztegzárakban. E té­ren a középkor orvostudománya lénye-Az alábbiakban vázlatosan ismerte­tem az akkori fertőző betegségek jelen­tőségét, kezelését és az ellenük szokás­ban volt védekezési módot. gesen előbbre jutott, mint az ókoré. A lepra az ókorban még csak spora­dikusan fordult elő. A középkor elején már járványszerűleg terjedt el Szíria vi­dékéről a Földközi-tenger partján, majd az Atlanti-óceán partvidékén, Angli­ában és Norvégiában. Az idők folya­mán mindjobban behatolt a belső or­szágrészekbe, aminek oka az volt, hogy a bélpoklosokat a tengerparti tartomá­nyokból a kevésbé kulturált, szárazföl­di területekre űzték el. Hamarosan fel­ismerték, hogy a betegség a bőrnek és 311 211. ábra. Cimpaorrú leprás beteg. Illusztráció Leonardo da Vinci rajza alapján (Magyary-Kossá után)

Next