Napvilág Kiadó

2015 – 20 éves lett a Napvilág Kiadó

Talán nem túlzás, ha azt írjuk, története legnehezebb öt évén van túl a kiadó. Öt évvel ezelőtt arculatot váltottunk, frissítettük szemléletünket és kinézetünket, új honlapot indítottunk, nyitottunk a közösségi médiumok felé. Nagy levegőt és lendületet vettünk, történetünk során a legtöbb címmel jelentkeztünk 2010-ben és 2011-ben, ám aztán rajtunk kívül álló okok miatt meglehetősen össze kellett húznunk a nadrágszíjat. Ami változatlan maradt, azok alapvető célkitűzéseink és motivációink voltak: felszínre hozni lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)

Könyvek

Gáll Ernő: A felelősség új határai

Budapest, 1999
Filozófia

Lukács György: A lélek és a formák. Kísérletek

Budapest, 1998
Filozófia

Lukács György: Esztétikai kultúra

Budapest, 1998
Filozófia

Todorov, Tzvetan: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. század

Fordító: Bethlen József
Budapest, 2005
Filozófia

Todorov, Tzvetan: Az emlékezet hasznáról és káráról

Fordító: Lenkei Júlia
Budapest, 2003
Filozófia

Vitányi Iván: Új társadalom - új szemlélet. Kísérlet az emberi világ új jellemzőinek kritikai elemzésére

Budapest, 2007
Filozófia

Agárdi Péter: József Attila, a közös ihlet. Egy irodalmi centenárium tükre és anatómiája

Budapest, 2010
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Agárdi Péter: Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra. Ady magyarsága és modernsége. Cikkek, versek, esszék, tanulmányok

Budapest, 2014
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Agárdi Péter: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847–2014

Budapest, 2015
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Balázs Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról 1908-1914

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kassák Lajos - Pán Imre: Izmusok

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Miklós Ágnes Kata: A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek mechanizmusai

Budapest, 2018
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet. Babits Mihály, Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula és Zolnai Béla világáról

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Neuhaus, Volker: Grass. Író a felejtés ellen

Fordító: Körber Ágnes - Kajtár Mária
Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takács Péter: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Todorov, Tzvetan: Bevezetés a fantasztikus irodalomba

Fordító: Gelléri Gábor
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Tournier, Michel: A vámpír röpte. Műelemzés és műkritika a Trisztántól Grassig

Fordító: N. Kiss Zsuzsa
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Fleck Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban. Totalitarizmus-elméletek és a magyarországi szocializmus

Budapest, 2001
Jogtudomány

Fleck Zoltán: Változások és változatlanságok. A magyar jogrendszer a rendszerváltás után

Budapest, 2010
Jogtudomány

Kondorosi Ferenc - Maros Kitti - Visegrády Antal: A világ jogi kultúrái - a jogi kultúrák világa

Budapest, 2008
Jogtudomány

Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944-1949

Budapest, 2000
Jogtudomány

Pruzsinszky Sándor: Természetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon. Batthyány Alajostól Martinovicsig

Budapest, 2001
Jogtudomány

Szigeti Péter - Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete

Budapest, 2004
Jogtudomány

Andor Tamás - Farkas Péter (szerk.): Az Adóparadicsomtól a Zöldmozgalomig. Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Artner Annamária: Globalizáció alulnézetben. Elnyomott csoportok - lázadó mozgalmak

Budapest, 2006
Közgazdaságtan

Bernanke, Ben S.: Volt merszünk cselekedni. Emlékirat egy válságról és utóéletéről

Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Brémond, Janine - Gélédan, Alain: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia

Fordító: Benda Kálmán, ifj.
Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Chomsky, Noam: Rekviem az amerikai álomért

Fordító: Piróth Attila
Budapest, 2018
Közgazdaságtan

Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Átdolgozott, harmadik kiadás

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Csáki György: Nemzetközi gazdaságtan

Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Csáki György - Farkas Péter (szerk.): A globalizáció és hatásai. Európai válaszok

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Csáki György (szerk.): A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Farkas Zoltán: Hét szűk esztendő. A válságtól az önkénygazdaságig

Budapest, 2014
Közgazdaságtan

Friedman, Benjamin: Jólét és erkölcsösség

Fordító: Szári Péter
Budapest, 2010
Közgazdaságtan

Garai László: Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia?

Budapest, 2015
Közgazdaságtan

Greenwald, Bruce C. - Stiglitz, Joseph E.: A tanuló társadalom megteremtése. A növekedés, a fejlődés és a társadalmi haladás kérdéseinek új megközelítése

Fordító: Felcsuti Péter - Vidovics-Dancs Ágnes
Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Magas István: Globalizáció és nemzeti piacok. Liberális felfogások

Budapest, 2007
Közgazdaságtan

Mingst, Karen: A nemzetközi kapcsolatok alapjai

Fordító: Kovács Ákos András - Mesterházi Judit - Szikszai Szabolcs
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Pitti Zoltán: Gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások

Budapest, 2010
Közgazdaságtan

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei

Budapest, 2004
Közgazdaságtan

Ricardo, David: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. Válogatás egyéb írásokból és parlamenti beszédekből

Fordító: Atkári János
Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Smith, Adam: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól I.

Fordító: Éber Ernő
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Smith, Adam: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól II.

Fordító: Éber Ernő
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Stiglitz, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai

Fordító: Orbán Gábor - Gavora Zsuzsanna
Budapest, 2003
Közgazdaságtan

Stiglitz, Joseph E.: A viharos kilencvenes évek. A világ eddigi legprosperálóbb tíz évének új története

Fordító: Gavora Zsuzsanna
Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Szanyi Miklós: A versenyképesség javítása együttműködéssel. Regionális klaszterek

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Szentes Tamás: Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Szigeti Péter: Világrendszernézőben. Globális „szabadverseny” - a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma

Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Tanyi Attila: Piac és igazságosság? A piaci társadalom erkölcsi követelményei

Budapest, 2000
Közgazdaságtan

Wapshott, Nicholas: Keynes és Hayek. Az összecsapás, amely meghatározta a modern közgazdaságtant. A nagy válságtól a nagy recesszióig

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2014
Közgazdaságtan

KBART